Mark Zuckerberg’s apology tour heads to Europe

News | 16.05.2018